تولید محتوای الکترونیک پایه دهم

۱-آموزش MessageBox در سی شارپ

 

صفحه ۱۳۰ تا ۱۳۴

 تاریخ ارسال خلاصه درس برای  من

۱۳۹۸/۱۲/۱۱

بین ساعت ۲۲ تا ۲۲:۳۰ دقیقه

۲-آموزش تایمر در سی شارپ

(پارت اول)

صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۰

 تاریخ ارسال خلاصه درس برای  من

۱۳۹۸/۱۲/۱۱

بین ساعت ۲۲ تا ۲۲:۳۰ دقیقه

۳-آموزش تایمر در سی شارپ

(پارت دوم)

صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۰

 تاریخ ارسال خلاصه درس برای  من

۱۳۹۸/۱۲/۱۱

بین ساعت ۲۲ تا ۲۲:۳۰ دقیقه

۴-آموزش MessageBox در سی شارپ

صفحه ۱۳۰ تا ۱۳۴

 تاریخ ارسال خلاصه درس برای  من

۱۳۹۸/۱۲/۱۱

بین ساعت ۲۲ تا ۲۲:۳۰ دقیقه

درحال بروز رسانی

درحال بروز رسانی

درحال بروز رسانی

۸- آرگمان های رویداد ماوس

نام کتاب: پایگاه داده پایه یازدهم
پودمان: چهارم (توسعه واسط گرافیکی)
فصل: یادگیری هفتم
صفحه کتاب از تا: ۱۶۲ تا ۱۶۴

 

۹-چندین کنترل با یک متد رویداد

نام کتاب: پایگاه داده پایه یازدهم
پودمان: چهارم (توسعه واسطه گرافیکی)
فصل: یادگیری هفتم
صفحه کتاب از تا: ۱۶۵ تا ۱۶۶

۱۰- ایجاد منو در سی شارپ

نام کتاب: پایگاه داده پایه یازدهم
پودمان: چهارم (توسعه واسط گرافیکی)
فصل: یادگیری هفتم
صفحه کتاب از تا: ۱۶۷ تا ۱۷۵

۱۱-رویدادهای صفحه کلید

نام کتاب: پایگاه داده پایه یازدهم
پودمان: چهارم (توسعه واسط گرافیکی)
فصل: یادگیری هشتم
صفحه کتاب از تا: ۱۸۰ تا ۱۸۴

۱۲-نویسه های فرار

نام کتاب: تولید محتوای الکترونیک پایه دهم
پودمان: پنجم (حل مسائل شرطی)
فصل: یادگیری نهم
صفحه کتاب از تا: ۲۲۱ تا ۲۲۲

۱۳- کلاس Math

نام کتاب: تولید محتوای الکترونیک پایه دهم
پودمان: پنجم (حل مسائل شرطی)
فصل: یادگیری نهم
صفحه کتاب از تا: ۲۲۲ تا ۲۲۳

۱۴-عملگر انتساب و عملگر یکتایی

نام کتاب: تولید محتوای الکترونیک پایه دهم
پودمان: پنجم (حل مسائل شرطی)
فصل: یادگیری نهم
صفحه کتاب از تا: ۲۲۵ تا ۲۲۹

۱۵-عملگر الحاق دو رشته

نام کتاب: تولید محتوای الکترونیک پایه دهم
پودمان: پنجم (حل مسائل شرطی)
فصل: یادگیری نهم
صفحه کتاب از تا: ۲۳۰ تا ۲۳۱

۱۶- عملگرهای مقایسه ای

نام کتاب: کتاب تولید محتوای الکترونیک پایه دهم
پودمان: پنجم (حل مسائل شرطی)
فصل: یادگیری نهم
صفحه کتاب از تا: ۲۳۲ تا ۲۳۳

۱۷-اشکال زدایی خطاها در سی شارپ

نام کتاب: تولید محتوای الکترونیک پایه دهم
پودمان: پنجم (حل مسائل شرطی)
فصل: یادگیری نهم
صفحه کتاب از تا: ۲۳۴ تا ۲۳۶

۱۸-عملگرهای منطقی

نام کتاب: تولید محتوای الکترونیک پایه دهم
پودمان: پنجم (حل مسائل شرطی)
فصل: یادگیری نهم
صفحه کتاب از تا: ۲۳۷ تا ۲۴۱

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک