کامپیوتر رشته شبکه

تاریخچه SQL

گام اول -فیلم شماره ۱۱۲۰۹ کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

نحوه پیکر بندی mysql

گام دوم - فیلم شماره ۱۱۲۰۹ کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

تعیین سطح دسترسی کاربر

گام سوم - فیلم شماره ۱۱۲۱۰ کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

ساخت دیتا بیس درmysql

گام چهارم - ساخت دیتا بیس درmysql پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

ساخت جدول درmysql

گام پنجم - ساخت جدول درmysql پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

ساخت جدول درmysql

گام ششم - ساخت جدول درmysql پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک