آموزش اکسل

آموزش

توانایی ایجاد و کار با نمودارها


توانایی ایجاد و کار با نمودارها فصل ۷ کتاب صفحه گسترده ۲۰۰۷ شاخه کاردانش ارسالی از سرکارخانم مهندس رضا زاده…

آموزش

توانایی ایجاد و کار با نمودارها


فصل ۷ کتاب صفحه گسترده ۲۰۰۷ شاخه کاردانش توانایی ایجاد و کار با نمودارها ارسالی از سرکارخانم مهندس رضازاده هنر…

آموزش

تابع if


آموزش تابع شرطی IF در اکسلگذاشتن شرط در اکسل با تابع IF بسیار پر کاربرد است و اتفاقا اکثر کاربران…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک