آموزش php

آموزش

ارسال داده ها توسط فرم به همراه اعتبار سنجی php


ارسال داده ها توسط فرم به همراه اعتبار سنجی php دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از…

آموزش PHP

متغیر و انواع متغیر


متغیر و انواع متغیر   متغیر وابسته متغیر وابسته (dependent variables) نشانگر تاثیر دستکاری یا اعمال متغیر مستقل می باشد….

آموزش

درج رکورد در دیتا بیسmysql در php


شکل کلی فرمان insert INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,…)  VALUES (value1, value2, value3,…) به طور کلی میتوان گفت که…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک