اقیانوس

دسته‌بندی نشده

اقیانوس


اطلاعات اولیه کره زمین از نظر آنکه دمای سطحی آن به قدری است که وجود آب را در هر سه…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک