امنیتگ

آموزش

پیامک‌ها اطلاعات شما را فاش می‌کنند


کارشناسان فناوری هشدار داده اند پیامک ها احتمال دارد اطلاعات کاربران را فاش کنند زیرا اطلاعات آنها رمزگذاری نمی شود….