امنیت بانکی

تکنولوژی

آموزش فعال کردن رمز یک دقیقه ایی برای بانک


با توجه به اینکه استفاده از رمز دوم پویا (یکبار مصرف) موجب ارتقای امنیت پرداخت و کاهش مخاطرات ناشی از…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک