انواع سوادرسانه

سبک زندگی

سواد رسانه ای چیست؟


رسانگیزه‌های مردم برای گذراندن وقت با ابزارهای رسانه چیست؟ از بین نیازهای متعددی که پیشنهاد شده، بسیاری از پژوهش‌ها بر…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک