اولین

تکنولوژی

اولین خودرو ملی


۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) اولین بار در اوایل دهه هفتاد شمسی طرح نیاز به طراحی خودروی ملی…