اولین

تکنولوژی

اولین خودرو ملی


اولین بار در اوایل دهه هفتاد شمسی طرح نیاز به طراحی خودروی ملی در سازمان های رسمی ایران از جمله…