تابع ها در اکسل

آموزش

تابعAverage دراکسل – میانگین سلول ها


تابع Average یکی از توابع اماری موجود در اکسل می باشد. کار این تابع بسیار ساده وهمان طور که از…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک