تابع Count

آموزش

تابع COUNTA اکسل – شمردن سلول پر


توضیح تابع Count در اکسل با یک مثال ساده فرض می کنیم که فایل اکسلی دارید که شامل اطلاعات یک…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک