تاریخچه دوچرخه

آموزش

نگاهی به تاریخچه دوچرخه


دوچرخه وسیله است مکانیکی که با استفاده از قدرت حرکتی پاها به هر شکلی قادر به حرکت است . این…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک