تاریخچه واقعیت مجازی

تکنولوژی

واقعیت مجازی چیست؟ و چگونه کار می کند؟


دستگاه واقعیت مجازی یک کامپیوتر به طور کامل همه جانبه است که احساس بودن در یک واقعیت دیگر را به…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک