تگ ها

html

تگ “u” در html چه کابردی دارد


تگ”u” در html برای تعیین یک کلمه یا جمله مهم را نشان دادن به کار میرود فرمول کلی html به…