تگ ها

html

تگ “u” در html چه کابردی دارد


تگ”u” در html برای تعیین یک کلمه یا جمله مهم را نشان دادن به کار میرود فرمول کلی html به…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک