تگstrong

html

:


در این آموزش HTML نحوه استفاده از عنصر HTML به نام تگ <strong> با نحو و مثال ها توضیح داده…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک