جدول در html

آموزش

جداول در html


جداول در html با تگ <table> تعریف می شوند. این جداول داری سطر ها یی بوده که با تگ <tr>…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک