حیوانات

سبک زندگی

پوست حیوانات در صنعت چرم


باید در نظر داشت که نه تنها پوست حیوانات نر با ماده متفاوت‌ می‌باشد بلکه سن و محل پرورش حیوانات…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک