خودرو ملی

تکنولوژی

اولین خودرو ملی


اولین بار در اوایل دهه هفتاد شمسی طرح نیاز به طراحی خودروی ملی در سازمان های رسمی ایران از جمله…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک