داستان رستم

ایران گردی

داستان رستم


یک روز رستم برای شکار به صحرا رفته بودکه بعد از شکار و استراحت متوجه شد که اسبش گم شده…