رنجاندن همسر

خانواده

رنجاندن همسر


شخصی ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ‌ای همسرش را ﺭﻧﺠﺎﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪ. اﺯ ﺭاﻩ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﻝهمسرش ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩ. اﺯﺟﻤﻠﻪ…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک