زیست شناسی

آموزش

تشریح مغز


تشریح مغز دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع شوید عضویت در کانال…

آموزش

زیست شناسی دوازدهم/تکمیل مبحث واکنش های وابسته به نور فوتوسنتز


فایل صوتی.زیست شناسی دوازدهم ، تکمیل مبحث واکنش های وابسته به نور فوتوسنتز با سپاس از دبیر محترم درس زیست…

آموزش

زیست شناسی دوازدهم/فصل ششم/گفتار اول/مبحث ساختار برگ


فایل صوتی.زیست شناسی دوازدهم ، فصل ششم، گفتار اول، مبحث ساختار برگ با سپاس از دبیر محترم درس زیست شناسی…

آموزش

زیست شناسی دوازدهم/فصل ششم/گفتار دوم/واکنش کلی فوتوسنتز


فایل صوتی.زیست شناسی دوازدهم ، فصل ششم، گفتار دوم، واکنش کلی فوتوسنتز با سپاس از دبیر محترم درس زیست شناسی…

آموزش

فایل صوتی.زبست شناسی دوازدهم مبحث واکنش های مستقل از نور


فایل صوتی.زبست شناسی دوازدهم ، فصل ششم، گفتار دوم، مبحث واکنش های مستقل از نور، با سپاس از دبیر محترم…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک