زیپ

بمب فشرده
تکنولوژی

بمب فشرده(Zip Bomb)چیست؟


مواظب دانلود کاربران با عنوان های فریبنده و یا فایل های پیوست ایمیل باشید. حملات مخربی وجود دارد که یک…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک