سوخت

آموزش

آیا ساخت خودروی آب سوز ممکن است؟


در مقاله‌ی پیش رو امکان ساخت خودروی آب‌سوز یا به‌طور کلی استفاده از آب به‌عنوان سوخت را بررسی خواهیم کرد….

خودرو

خودروی شما پس از روشن شدن چراغ بنزین تا چند کیلومتر می‌رود؟


چراغ بنزین هر خودرو یکی از مهمترین چراغهای علائم هشدار دهنده در خودرو است. یک راننده همیشه آرزو دارد در…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک