صفت lang

html

تگ fontدر html


ما در (مجله خبری) قصد داریم شما را با تگ font در HTML که به منظور تغییر رنگ ، اندازه…