فردوسی

سبک زندگی

زندگی نامه فردوسی


فردوسی : حکیم فرزانه ابوالقاسم حسن ابن اسحاق . از وی به نام خداوندگار تاریخ و فرهنگ ایرانشهر یاد میکنند…