فرهنگ استفاده ازرسانه

سبک زندگی

سواد رسانه ای چیست؟


رسانگیزه‌های مردم برای گذراندن وقت با ابزارهای رسانه چیست؟ از بین نیازهای متعددی که پیشنهاد شده، بسیاری از پژوهش‌ها بر…