فناوری چیست

معرفی رشته

فناوری چیست


فناوری[۱] یا تکنولوژی (به فرانسوی: Technologie، تکنولوژی)(بهانگلیسی: Technology، تکنالِجی) دانش-مهارتی است برای ساختن افزار (نرم یا سخت). این دانش-مهارت ممکن…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک