ماکرو

آموزش

آشنایی با ماکرو _ اکسل


قطعا براي شما پيش امده که مجبور باشيد هرروزکارهايی تکراری در اکسل انجام دهيد. ماکرو دقيقا براي رفع همين مشکل…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک