متغیر و انواع متغیر

آموزش PHP

متغیر و انواع متغیر


متغیر و انواع متغیر   متغیر وابسته متغیر وابسته (dependent variables) نشانگر تاثیر دستکاری یا اعمال متغیر مستقل می باشد….

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک