مجله خبری فرهنگ

آموزش

تابع if


آموزش تابع شرطی IF در اکسلگذاشتن شرط در اکسل با تابع IF بسیار پر کاربرد است و اتفاقا اکثر کاربران…