کاردانش

آموزش

توانایی ایجاد و کار با نمودارها


فصل ۷ کتاب صفحه گسترده ۲۰۰۷ شاخه کاردانش توانایی ایجاد و کار با نمودارها ارسالی از سرکارخانم مهندس رضازاده هنر…