کانی ها

دسته‌بندی نشده

اقیانوس


اطلاعات اولیه کره زمین از نظر آنکه دمای سطحی آن به قدری است که وجود آب را در هر سه…