کره زمین

دسته‌بندی نشده

اقیانوس


اطلاعات اولیه کره زمین از نظر آنکه دمای سطحی آن به قدری است که وجود آب را در هر سه…

فضا

کره زمین از گذشته تا کنون


زمین ، سومین سیاره نزدیک به خورشید و بزرگترین سیاره در میان سیارات درونی است. ساختار درونی زمین مثل سایر…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک