گذشته کره زمین

فضا

کره زمین از گذشته تا کنون


زمین ، سومین سیاره نزدیک به خورشید و بزرگترین سیاره در میان سیارات درونی است. ساختار درونی زمین مثل سایر…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک