Table

html

ایجاد جدول با تگ table در HTML


آموزش ایجاد جدول و تگ table در html از جمله مباحثی است که علاوه بر کاربردهای عمومی، برای حرفه ای…

آموزش

جداول در html


جداول در html با تگ <table> تعریف می شوند. این جداول داری سطر ها یی بوده که با تگ <tr>…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک