تابع COUNTA اکسل – شمردن سلول پر

لطفانظرخودرا ثبت نمایید

توضیح تابع Count در اکسل با یک مثال ساده

فرض می کنیم که فایل اکسلی دارید که شامل اطلاعات یک سری از کتابهای یک کتابخانه است به صورتی که از هر عنوان کتاب احتمال دارد چند نسخه موجود داشته باشید ، حالا اگر بخواهید بدانید که چند عنوان کتاب در این کتابخانه وجود دارد ، چکار باید کنید خب اینجاست که تابه Count در اکسل به شما کمک خواهد کرد و در واقع وظیفه شمارش سلولهای محدوده مورد نظر شما را به عهده داردو تابع دیگری با نام COUNTA نیز وجود دارد که کاربرد متفاوتی دارد و به طور کامل توضیح داده شده است.
برای مثال تصویر زیر را ببینید که با استفاده از تابع Count اکسل توانستیم تعداد عناوین موجود در کتابخانه را بدست آوریم و البته در استفاده از تابع Count نکات و قوانینی وجود دارد که حتما باید مورد توجه قرار گیرد که در ادامه به آنها اشاره شده است .


تابع Count در اکسل

تابع COUNT برای شمارش تعداد سلولهایی که داده عددی درون آنها وجود دارد به کار می رود . و شکل کلی آن به صورت زیر می باشد:
=COUNT(A1:A5)
نکات مهم در مورد COUNT
• تابع COUNT سلولهای خالی را شمارش نمی کند.
• تابع COUNT سلولهایی که حاوی عبارت متنی باشد شمارش نمیکند.
• اگر داخل سلولی مقدار عددی وارد شده باشد ولی نوع آن سلول متنی باشد . تابع COUNT آن را شمارش نخواهد کرد. به تصویر زیر دقت کنید:

تابع COUNT در اکسل :
فرمولهای مشابهی در سلول A6 و سلول C6 نوشته شده ولی نتیجه متفاوت است ، به این دلیل که در رنج C1:C5 یک سلول خالی وجود دارد و یک سلول که نوع آن از نوع متنی است و هر داده ای درون آن وارد شود به عنوان متن قلمداد شده و شمارش نمی شود.حالا اگر بخواهیم تعداد تمام سلولهای دارای مقدار را داشته باشیم چه باید بکنیم ؟
تابع COUNTA برای شمارش تمام سلولهای دارای مقدار ( چه عددی و چه متنی ) در اکسل به کار برده می شود و شکل کلی آن دقیقا مشابه تابع COUNT است :

=COUNTA(A1:A5)
نکته مهم در مورد تابع COUNTA
• تابع COUNTA سلولهای خالی را شمارش نمی کند .
برای شمارش سلولهای خالی موجود در یک رنج چه باید کرد؟
تابع COUNTBLANK برای شمارش سلولهای خالی موجود در یک رنج به کار می شود . به عنوان مثال اگر در تصویر بالا در سلول C6 از فرمول زیر استفاده می کردیم . نتیجه عدد یک میشد.
=COUNTBLANK(C1:C5)
به تصویر زیر دقت کنید که فرمولهای مختلف در ستونهای مختلف به همراه پاسخ آنها نوشته شده با کمی دقت به تصویر کاربر سه تابع COUNT و COUNTA و COUNTBLANK و تفاوتهای آنها را متوجه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک