تابعAverage دراکسل – میانگین سلول ها

لطفانظرخودرا ثبت نمایید


تابع Average یکی از توابع اماری موجود در اکسل می باشد. کار این تابع بسیار ساده وهمان طور که از نامش پیداست برای گرفتن میانگین کاربرد دارد.میانگین ازجمع اعدادتقسیم برتعداد اعداد به دست می اید

ساختار تابع:
Average(number1,[number2],…) =


number1: ارگومان اول ان تابع اجباری می باشد این قسمت برای محاسبه میانگین باید مورد استفاده قرار بگیرد ومی تواند شامل  عدد  ,رنج  ,محدوده تعریف شده باشد.

Number2: این قسمت اختیاری بوده و می تواند اعداد یا رنج ها ومحدوده های دیگر راشامل شود.

…….. این ارگومان ها حداکثر تا۲۵۵ ادامه خواهند داشت.

مثال:
(Average(F5:G11= : میانگین سلولهای  F5تا  G11را محاسبه میکند.

ویژگی های تابع Average:

سلول های خالی را محاسبه نمی کند .
کاراکتر های غیر عددی ومتن را محاسبه نمیکند.
سلول هایی که عدد ۰ دارند رامحاسبه خواهد کرد

دیدگاهتان را بنویسید

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک