تگ “u” در html چه کابردی دارد

3/5 - (1 امتیاز)

تگ”u” در html برای تعیین یک کلمه یا جمله مهم را نشان دادن به کار میرود

فرمول کلی html به این صورت است

<html>

<head>

</title>  متن <title>

</head>

<body>

تگ ها برای مثال </u>  متن <u>

</body>

</html>

اگر بخواهیم زیر یک جمله خط بکشیم

حالا اگر بخواهیم یک کلمه را در یک جمله زیرش خط بکشیم به این صورت است

نکته: تگ ”u”  برای زبان های دیگر هم همین فرمول را دارد

دیدگاهتان را بنویسید

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک