جداول در html

4.9/5 - (55 امتیاز)

جداول در html

با تگ <table> تعریف می شوند. این جداول داری سطر ها یی بوده که با تگ <tr> تعریف و همیچنین دارای سلول هایی هستند که با تگ <td> تعریف می شوند. td بر گرفته از داده جدول (table data) می باشد که محتوای سلول ها را در بر می گیرد. تگ <td> می تواند شامل متن ، تصویر ، لینک ، لیست ، فرم و هر چیز دیگری باشد..

برای مثال :

<table border="1">
  <tr>
    <td>row 1, cell 1</td>
    <td>row 1, cell 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>row 2, cell 1</td>
    <td>row 2, cell 2</td>
  </tr>
</table>

که نتیجه آن به صورت زیر می شود:

row 1, cell 1 row 1, cell 2
row 2, cell 1 row 2, cell 2

جداول و خاصیت border

اگر شما خاصیت border را مشخص نکنید ، جدول بدون هیچ گونه خط حاشیه ای (border) نمایش داده می شود.ممکن است این بی خط حاشیه بودن بعضی مواقع به کار بیاید ، ولی اکثر اوقات می خواهیم که این خطوط نمایش داده شوند.

در مثال بالا محل قرارگیری این خاصیت را دیدید. عناوین در جداول اطلاعات به صورت عنوان در یک جدول html بوسیله تگ <th> تعریف می شوند. عمده مرورگر ها ، متن محتوی تگ <th> را به صورت توپر و وسط چین نمایش می دهند.

<table border="1">
        <tr>
          <th>Header 1</th>
          <th>Header 2</th>
        </tr>
        <tr>
          <td>row 1, cell 1</td>
          <td>row 1, cell 2</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>row 2, cell 1</td>
          <td>row 2, cell 2</td>
        </tr>
</table>
Header 1 Header 2
row 1, cell 1 row 1, cell 2
row 2, cell 1 row 2, cell 2

دیدگاهتان را بنویسید

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک