درج رکورد در دیتا بیسmysql در php

لطفانظرخودرا ثبت نمایید

شکل کلی فرمان insert

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,…)  VALUES (value1, value2, value3,…)

به طور کلی میتوان گفت که PDO برای اتصال به دیتابیس یکی از مناسب ترین گزینه های پیش رو است؛ دلیل آن میتواند سرعت بالا و امکان اتصال آسان به ۱۲ نوع دیتابیس مختلف (نظیر mysql ، sqlite ، oracle ، sqlserver و …) باشد.

به روشMySQLi Object-oriented

<?php
$servername = “localhost”;
$username = “root”;
$password = “”;
$dbname = “nik”;
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
die(“Connection failed: “ . $conn->connect_error);
}$sql = “INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES (‘John’, ‘Doe’, ‘john@example.com’)”
;if ($conn->query($sql) === TRUE) {
echo “New record created successfully”;
} else {
echo “Error: “ . $sql . “<br>” . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

به روش MySQLi Procedural

<?php
$servername = “localhost”;
$username = “root”;
$password = “”;
$dbname = “nik”;
// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
die(“Connection failed: “ . mysqli_connect_error());
}$sql = “INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES (‘John’, ‘Doe’, ‘john@example.com’)”
;if (mysqli_query($conn, $sql)) {
echo “New record created successfully”;
} else {
echo “Error: “ . $sql . “<br>” . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

به روش pdo

<?php
$servername = “localhost”;
$username = “root”;
$password = “”;
$dbname = “nik”;
try {
$conn = new PDO(“mysql:host=$servername;dbname=$dbname;charset=utf-8, $username, $password);
// set the PDO error mode to exception
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$sql = “INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES (‘John’, ‘Doe’, ‘john@example.com’)”
;
// use exec() because no results are returned
    $conn->exec($sql);
echo “New record created successfully”;
}
catch(PDOException $e)
{
echo $sql . “<br>” . $e->getMessage();
}$conn = null;
?>

دیدگاهتان را بنویسید