زیست شناسی دوازدهم/تکمیل مبحث واکنش های وابسته به نور فوتوسنتز

لطفانظرخودرا ثبت نمایید

فایل صوتی.زیست شناسی دوازدهم ،

تکمیل مبحث واکنش های وابسته به نور فوتوسنتز

با سپاس از دبیر محترم درس زیست شناسی جناب آقای خاکیان، نیروی سابق ناحیه یک مشهد

دیدگاهتان را بنویسید

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک