زیست شناسی دوازدهم/تکمیل مبحث واکنش های وابسته به نور فوتوسنتز

لطفانظرخودرا ثبت نمایید

فایل صوتی.زیست شناسی دوازدهم ،

تکمیل مبحث واکنش های وابسته به نور فوتوسنتز

با سپاس از دبیر محترم درس زیست شناسی جناب آقای خاکیان، نیروی سابق ناحیه یک مشهد

دیدگاهتان را بنویسید