زیست شناسی دوازدهم/فصل ششم/گفتار دوم/واکنش کلی فوتوسنتز

لطفانظرخودرا ثبت نمایید

فایل صوتی.زیست شناسی دوازدهم ،

فصل ششم،

گفتار دوم،

واکنش کلی فوتوسنتز

با سپاس از دبیر محترم درس زیست شناسی جناب آقای خاکیان، نیروی سابق ناحیه یک مشهد

دیدگاهتان را بنویسید

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک