زیست شناسی دوازدهم/فصل ششم/گفتار دوم/واکنش کلی فوتوسنتز

لطفانظرخودرا ثبت نمایید

فایل صوتی.زیست شناسی دوازدهم ،

فصل ششم،

گفتار دوم،

واکنش کلی فوتوسنتز

با سپاس از دبیر محترم درس زیست شناسی جناب آقای خاکیان، نیروی سابق ناحیه یک مشهد

دیدگاهتان را بنویسید