زیست شناسی دوازدهم/مبحث چرخه کالوین

لطفانظرخودرا ثبت نمایید

فایل صوتی.زیست شناسی دوازدهم ،

مبحث چرخه کالوین

با سپاس از دبیر محترم درس زیست شناسی جناب آقای خاکیان، نیروی سابق ناحیه یک مشهد

دیدگاهتان را بنویسید

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک