علیرضا جهانبخش

لطفانظرخودرا ثبت نمایید

لــژیــونــر ایــرانــی بــاشــگــاه بــرایــتــون انــگــلــیــس روزهای خــوبــی را پــشــت ســر نــمــی گــذارد.اوحــالــا جــایــگــاهش را هم در رده بــاشــگــاهی و هم در رده مــلــی از دســت داده اســت.

زمــان زیــادی از روزهایــی نــمــی گــذرد ڪــه عــلــیــرضــا جــهانــبــخــش مــایــه فــخــر و مــبــاهات فــوتــبــال ایــران بــود.درخــشــش فــوق الــعــاده او در لــیــگ هلــنــد ڪــه مــنــجــر بــه آقــای گــلــی او شــد،زمــیــنه را بــرای انــتــقــالــی بــزرگ فــراهم ڪــرد.جــهانــبــخــش ڪــه در اوج جــوانــی تــجــربــه بــازی در جــام جــهانــی ۲۰۱۴ را تــجــربــه ڪــرده بــود،حــالابــا پــیــشــنــهادی جــذاب از لــیــگ بــرتــر انــگــلــیــس مــواجــه شــده بــود.پــیــشــنــهادیـ  ـڪــه نــه گــفــتــن بــه آن تــقــریــبــا غــیــرمــمــڪــن بــود و در نــهایــت عــلــیــرضــا را راهی بــرایــتــون ڪــرد.


اوضــاع در بــرایــتــون چــنــدان بــد نــبــود.جــهانــبــخــش ڪــم ڪــم بــه  تــرڪــیــب اصــلــی تــیــم اضــافــه شــد و عــلــی رغــم ایــن ڪــه نــتــوانــســتــه بــود درخــشــش زمــان حــضــورش در آلــڪــمــار را تــڪــرار ڪــنــد،باایــن حــال اعــتــمــاد مــربــی را پــشــت خــود داشــت و تــوانــســت بــازی های زیــادی را در تــرڪــیــب تــیــمــش بــه مــیــدان بــرود و حــضــور در مــقــابــل بــزرگــان لــیــگ جــزیــره را تــجــربــه ڪــنــد.
درفــصــل جــدیــد امــا اوضــاع بــرای جــهانــبــخــش اصــلــا خــوب پــیــش نــرفــتــ.ســرمــربی جدید بــرایــتــون گــویــا چــنــدان بــه بــازی ســتــاره ایــرانــی اعــتــقــاد نــداشــت.جــهانــبــخــش ڪــه از مــهره های اصــلــی تــیــم ڪــی روش در جــام جــهانــی ۲۰۱۸ بــود،درتــفــڪــرات ســرمــربــی تــیــم بــاشــگــاهی اش جــایــگــاه چــنــدانــی نــداشــت و حــتــی قــرار گــرفــتــن در لــیــســت ۱۸ نــفــره بــرایــتــون هم بــرای او بــه حــســرت تــبــدیــل شــده بــود.اتــفــاقــی ڪــه در نــهایــت تــیــم مــلــی را هم از او گــرفــت.بــازی نــڪــردن بــا لــبــاس بــرایــتــون بــهتــریــن بــهانــه بــرای مــارک ویــلــمــوتــس بــود ڪــه نــام عــلــیــرضــا جــهانــبــخــش را در فــهرســت خــود نــنــویــســد.ویــلــمــوتــس در اردوی قــبــلــی تــیــم مــلــی بــرای دو دیــدار مــقــابــل ڪــامــبــوج و بــحــریــن هم جــهانــبــخــش را دعــوت نــڪــرد و حــالــا بــرای دیــدار حــســاس بــرای عــراق بــاز هم روی نــام یــڪــی از ســرشــنــاس تــریــن بــازیــڪــنــان تــیــم مــلــی فــوتــبــال ایــران قــلــم قــرمــز ڪــشــیــده اســت.
راه حــل چــیــســتــ؟


درایــن ڪــه جــهانــبــخــش یــڪــی از بــرتــریــن اســتــعــدادها و ســتــاره های فــوتــبــال ایــران اســتــ،تــردیــد نیست.او صــرفــا بــه فــضــا و فــرصــت بــرای نــشــان دادن تــوانــایــی های بــالــای خــود احــتــیــاج دارد.درســت مــثــل فــرصــتــی ڪــه در هلــنــد بــرای او فــراهم بــود و در انــگــلــیــس فــراهم نــیــســتــ. درستــمــثــل حــالــتــی ڪــه ســردار آزمــون در زنــیــت ســن پــتــرزبــورگ دارد و هر هفــتــه بــا حــضــور در تــرڪــیــب آبــی پــوشــان روســیــه،ڪــیــفــیــت خــود را بــه خــوبــی نــشــان مــی دهد.ایــن حــالــت بــرای ایــرانــی های شــارلــوا مــثــل ڪــاوه رضــایــی و عــلــی قــلــی زاده هم تــا حــدود زیــادی فــراهم اســت و بــه نــظــر عــلــیــرضــا جــهانــبــخــش هم بــایــد فــڪــر چــنــیــن راه حــلــی بــاشــد.شــایــد تــرک بــرایــتــون در ژانــویــه و انــتــخــاب تــیــمــی ڪــه فــرصــت بــیــشــتــری بــه او بــرای بــازی بــدهد،راهحــلــی مــنــاســب بــرای جــلــوگــیــری از خــامــوش شــدن یــک ســتــاره بــاشــد.

دیدگاهتان را بنویسید