فایل صوتی.زبست شناسی دوازدهم مبحث واکنش های مستقل از نور

لطفانظرخودرا ثبت نمایید

فایل صوتی.زبست شناسی دوازدهم ،

فصل ششم،

گفتار دوم،

مبحث واکنش های مستقل از نور،

با سپاس از دبیر محترم درس زیست شناسی جناب آقای خاکیان، نیروی سابق ناحیه یک مشهد

دیدگاهتان را بنویسید

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک