کد های SQL در Access

4.9/5 - (44 امتیاز)

Access برنامه ای است برای مدیریت و ایجاد بانک اطلاعات. ابتدا برای شناختن این برنامه اول باید بانک اطلاعات رابشناسید.به مجموعه ای از اطلاعات که روی سیستم شما ذخیره شده است.بانک اطلاعات میگویند.بانک اطلاعات به کاربر این امکان را میدهد تا اطلاعات مورد نظر خود را وارد کند و همینطور به داده ها به سرعت دسترسی داشته باشند.و همینطور بانک اطلاعات در Access داری مجموعه ای از نمودار ها جداول و گزارشات است.همانطور که گفتیم میتوانید با استفاده از این مجموعه داده هارا وارد و ذخیره کنید.در ادامه با برخی از دستورات SQL آشنا میشوید.

دستورات SQL

                                                                                                                                                                                          INSERT INTO

INSERT INTO table name [(field 1[, field 2[, …]])]
VALUES (values 1[, values 2[, …])

                                                                                                                                                                                              UPDATE
UPDATE table
SET new value
WHERE criteria

                                                                                                                                                                                              DELETE
DELETE FROM table name
WHERE some column=some value

                                                                                                                                                                                              SELECT
SELECT column name(s)
FROM table name

                                                                                                                                                                                              WHERE

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name operator value

                                                                                                                                                                                          ORDER BY
SELECT column_name(s)
FROM table_name
ORDER BY column_name [AS C|DESC]

                                                                                                                                                                                          BETWEEN
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name
BETWEEN value 1 AND value 2

                                                                                                                                                                                         GROUP BY
SELECT column_name, aggregate_function(column_name)
FROM table_name
WHERE column_name operator value
GROUP BY column_name

دیدگاهتان را بنویسید

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک