کلیدهای ترکیبی درexcel

4.9/5 - (41 امتیاز)

.کلیدهای میانبر که میتوانند به بالا بردن سرعت کار به ما در اکسل کمک کنند. برای مثال برای کپی کردن یک سلول ابتدا باید کلیک راست کرده و گزینه کپی را انتخاب کنید.
اما با استفاده از کلید ترکیبیctrl+cمیتوانید انرا کپی کنید.
در زیر به چند مورد کلید های میانبر کاربردی اشاره میکنیم:

ctrl+HOME(انتقال به اولین سلول)
ctrl+A(نتخاب کل یک محدوده)
ctrl+p(دستور پریینت)
ctrl+c(دستور کپی)
ctrl+insert(دستور کپی)
ctrl+x(cutدستور)
ctrl+v(pasteدستور)
ctrl+T(tableتبدیل محدوده انتخاب شده به)
ctrl+s(saveدستور)
ctrl+N(ایجاد یک کارپوشه جدید)
ctrl+o(openدستور)
ctrl+w(بستن کارپوشه جاری)
ctrl+f(جستجو در صفحه گسترده)
ctrl+:(درج تاریخ جاری سیستم)
ctrl+shift+:(درج زمان جاری سیستم)
F2(ویرایش سلول فعال)
F4(مطلق کردن آدرس فرمول ها)
F11(افزودن یک کاربرگ)
ctrl+1(format cellبازکردن پنجره)
ctrl+f1(مخفی کردن/نمایش دادن نوار ابزار)
alt+f(file بازکردن زبانه)
alt+p(page layout بازکردن زبانه)
tab(رفتن به سلول بعدی)
shift+tab(رفتن به سلول قبلی)
ctrl+shift+”(کپی کردن محتوای سلول بالا در سلول فعال)
alt+'(styleنمایش پنجره)
ctrl++(اضافه کردن ردیف/ستون)
ctrl+-(حذف ردیف/ستون)
shift+f6(صفحه قبلی)
shift+f10(نمایش منوی میانبر)
Ctrl+Shift+2 (@)(فرمت زمان با ساعت و دقیقه)
Ctrl+Shift+3 (#)(فرمت تاریخ با روز/ماه/سال)
Ctrl+Shift+5 (%)(فرمت درصد)
Ctrl+K (Hyperlink اضافه کردن)

دیدگاهتان را بنویسید

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک