شیمی

آموزش

شیمی ۱۲ فصل ۴ پاسخ خودآزمایی فصل ۶


فایل صوتی:شیمی دوازدهم ، شیمی ۱۲ فصل ۴ پاسخ خودآزمایی فصل ۶  

آموزش

شیمی ۱۲ فصل ۴ کاتالیزگر


فایل صوتی.زیست شناسی دوازدهم ، شیمی ۱۲ فصل ۴ کاتالیزگر  

آموزش

شیمی ۱۱- بررسی چند نکته مهم درمورد گروههای عاملی۴


شیمی ۱۱- بررسی چند نکته مهم درمورد گروههای عاملی۴ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید…

آموزش

شیمی ۱۱- بررسی چند نکته مهم درمورد گروههای عاملی۲


شیمی ۱۱- بررسی چند نکته مهم درمورد گروههای عاملی۲ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید…

آموزش

شیمی ۱۱- بررسی چند نکته مهم درمورد گروههای عاملی۱


شیمی ۱۱- بررسی چند نکته مهم درمورد گروههای عاملی۱ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید…