پول

آموزش

چرا پول کاغذی اختراع شد؟


از مبادله کالا به کالا تا اختراع پول کاغذی قبل از پول، انسان ها مبادله کالا به کالا می کردند….